Regulamin

  REGULAMIN

 

 

 

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.specmajster.pl  jest prowadzony przez firmę Specmajster Serwis Sp. Z o.o. Ul. Piasecznia 66, 07-420 Kadziło, Nip. 7582369823, Regon. 382774464, KRS 0000775592 i zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3.SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.specmajster.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w sklepie internetowym specmajster.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie specmajster.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

§ 1. Ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.specmajster.pl są przetwarzane przez firmę Specmajster Serwis Sp. Z o.o. Ul. Piasecznia 66, 07-420 Kadziło, Nip. 7582369823, Regon. 382774464, KRS 0000775592

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a) w realizacji umowy,

b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) w celach marketingowych,

d) w celu wysłania drogą elektroniczną bonu towarowego, karty stałego klienta oraz informacji o nich.

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Klient ma m.in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.specmajster.pl w zakładce "Twoje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.   

6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

§ 2. Ceny

 

1.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.specmajster.pl podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny PRODUKTÓW są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt wysyłki w stopce KOSZTY WYSYŁKI

2. W sklpie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

a) Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

b) Cena hurtowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy wskazanych ilościach hurtowych w danym produkcie.

3. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

 

§ 3. Realizacja zamówień

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę specmajster.pl na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie specmajster.pl

2. Sklep internetowy umożliwia Klientom:

a) dokonywanie rezerwacji produktów oferowanych w sklepie www.specmajster.pl

b) składanie zamówień (ofert zakupu) produktów dostępnych w sklepie internetowym www.specmajster.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

c) uzyskanie informacji o produktach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

3. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.specmajster.pl kierowane przez Specmajster.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania zgodnie z dostępnością produktów.

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. za pomocą SMSa. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

 

 

§ 4. Formy dostawy

 

1. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie www.specmajster.pl w stopce KOSZTY WYSYŁKI

2. Produkt zamówiony w sklepie internetowym www.specmajster.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

3.Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży,

spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

c) Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi

lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

4. Wraz z towarem wydawane są komplementacje do pakowania lub potwierdzenia sprzedaży.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

 

 

§ 5. Formy płatności

 

1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są w stopce SPOSOBY PŁATNOŚCI. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie specmajster.pl

2. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny bądź na prośbę KLIENTA faktura

3.KLIENT Akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez SPECMAJSTER.PL dokumentów sprzedaży, tj. Paragonów fiskalnych,faktur VAT, faktur korygujących oraz ich duplikatów w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 . w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wydanym na podstawie art. 106 ust 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dokumenty można wydrukować logując się na stronie w zakładce "TWOJE KONTO". Informację o wystawieniu dokumentów przesyłamy na podany przez KLIENTA w zamówieniu adres mailowy.

Dokumenty sprzedaży w formie papierowej sklep wysyła tylko w przypadku, kiedy istnieją przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiające przesłanie ich drogą elektroniczną, bądź na prośbę klienta.

 

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: specmajster@gmail.com Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Specmajster Serwis Sp. Z o.o. Ul. Piasecznia 66, 07-420 Kadziło, Nip. 7582369823, Regon. 382774464, KRS 0000775592 z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 

 

§ 7. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamacje w sklepie Specmajster.pl są przyjmowane poprzez każdy kanał komunikacji, którym można złożyć zamówienia. Jednakże czas rozpatrzenia reklamacji jest różny w zależności od sposobu jej złożenia.

a) Reklamacje można składać  poprzez panel użytkownika-TWOJA REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA   W CIĄGU 48 GODZIN.

 

Zobacz instrukcję wideo jak to zrobić KLIKNIJ TUTAJ 

 • Aby złożyć reklamacje należy zalogować się na swoje konto w sklepie. Jeżeli zapomniałeś hasła do swojego konta, skorzystaj z przypomnienia go, widocznego pod formularzem logowania.
 • Po zalogowaniu przejdź do zakładki „ Twoje konto”, a następnie wybierz opcję „Dodaj reklamację”
 • Wybierz numer zamówienia.
 • Zobaczysz listę produktów które u nas zakupiłeś. Wybierz produkt który chcesz zareklamować, jego ilość, a następnie kliknij „ Reklamuj ten Towar”.
 • Wybierz formę wysłania zamówienia, jednak go nam nie odsyłaj, to my zdecydujemy czy towar trzeba odesłać, czy nie. Zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości.
 • Kliknij Przejdź dalej
 • Reklamacja została dodana. W widocznym oknie prosimy o szczegółowe opisanie reklamowanego towaru oraz załączenie zdjęć, następnie ich wysłanie klikając na przycisk wyślij. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48 godzin.
 • O statusie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany na maila.
 • Na korespondencję od obsługi sklepu możesz odpowiedzieć przechodząc do głównego panelu swojego konta
 • Klikając w opcję „ Twoje reklamacje”
 • Wybierz numer reklamacji
 • Pamiętaj, na wiadomości dotyczące reklamacji odpowiadamy tylko poprzez widoczny panel korespondencji.

b) Reklamacje złożone droga mailową, telefoniczną, listem, sklep Specmajster.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie 21 dni roboczych.

    Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: numer zamówienia, opis niezgodności towaru, dokumentację zdjęciową, która w wyraźny sposób pokazuje wadę towaru.

 

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Specmajster Serwis Sp. Z o.o. Ul. Piasecznia 66, 07-420 Kadziło, Nip. 7582369823, Regon. 382774464, KRS 0000775592 Z DOPISKIEM "REKLAMACJA"

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

 

§ 8. Komentarze i recenzje

 

1. Na stronie sklepu Specmajster.pl istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji do PRODUKTÓW.

2. Komentarze, recenzje mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie

www.specmajster.pl

3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

 

 

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Specmajster.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Specmajster.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Specmajster Serwis Sp. Z o.o. Ul. Piasecznia 66, 07-420 Kadziło, Nip. 7582369823, Regon. 382774464, KRS 0000775592 , mailowo pod adres specmajster@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Specmajster.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

§ 10. Zmiany regulaminu

 

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej specmajster.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Specmajster.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Specmajster.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Specmajster.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

$('#dialog_close').click(); $('#menu_preloader_add').remove(); pixel